• 03423171601

MÜZİK BİLİMLERİ TEZLİ YÜKSEKLİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

 

MZK501 Müzikolojiye Giriş (3-0)3 AKTS: 8

Müzikolojinin tanımı, kapsamı ve çalışma alanları. İlişkide bulunduğu disiplinler: Din, tıp, fizik, astronomi, matematik, arkeoloji, ikonografi, görsel sanatlar, fizyoloji, pedagoji, felsefe, estetik sosyoloji, antropoloji, hukuk ve psikoloji. Tarihsel müzikoloji ve tarihsel çalışmalar. Pisagor’dan günümüze müzik bilimi çalışmaları ve müzik bilimcileri. Ses sistemleri, teori ve çözümleme çalışmaları. Müzikolojik çalışmalarda metot ve kaynak. Kaynakların değerlendirilmesi. Sistematik müzikoloji çalışmaları. Karşılaştırmalı müzikoloji ve etnomüzikoloji çalışmaları.

 

MZK502 Türk Müzikolojisi (3-0)3 AKTS: 8

Türk müzikolojisinin temel kaynakları ve kurucu müzisyen teorisyenler, müziği olgunlaştıran önemli besteciler ve eserleri, modernleşme süreci içinde müziğin durumu ve yeni yaklaşımlar.

Türk müzikolojisinin türleri; Edvar ve önemli edvarlar; nota külliyatları; nota koleksiyonları; güfte mecmuaları; Tezkireler; Arşiv kayıtları; sürnameler; Yaşayışa dair bilgi veren eserler; Seyahatnameler.

 

MZK503 Müzikte Araştırma Yöntemleri (3-0)3 AKTS: 8

Müzik araştırmasında kullanılacak temel kaynaklar ve araştırma yöntemleri. Bibliyografyalar, müzik sözlükleri, ansiklopediler, süreli yayınlar, elektronik kaynaklar, el yazmaları. Araştırma planı hazırlamak. Niceliksel ve niteliksel araştırma yöntemleri. Alan araştırması. Eleştiri yazısı yazmak. Alıntılama teknikleri.

 

MZK504 Form Bilgisi ve Çözümleme (3-0)3 AKTS: 8

Form bilgisinin temel unsurları. Batı Müziği ve Türk müziğinde kullanılan formlar. Eser çözümleme metotları. Eser çözümlemede amaca uygun metodu belirleme. Batı ve Türk makam müziği eserlerinin çözümlenme metotları ve karşılaştırmalı olarak incelenmesi. Şarkı-türkü ve her türlü halk ezgisinin melodi, makam (ayak), usul ve biçimleri üzerinde analiz çalışması.

 

MZK505 Enstrümantasyon-Orkestrasyon (3-0)3 AKTS: 8

Enstrüman, orkestra tanımları, enstrümantasyon ve orkestrasyon kavramları, enstrüman çeşitleri, sınıflandırmaları, Batı Müziğinde ve Türk Müziğinde enstrümantasyon ve orkestrasyon, Batı ve Türk Müziğinde orkestra düzeni ve anlayışı.

 

MZK506 Transkripsiyon Yöntemleri (3-0)3 AKTS: 8

Müzikte nota kavramı, yazılım sorunu, bir kültürün yazı diliyle başka bir kültürün müziğini yazma. Batı müziği ve Türk müziği yazılımında geçirilen evreler, Türk müziğinde yazının kullanımı. Ebcet, Hamparsum ve Batı notasının kullanımı. Grafik notalama. Halk müziği eserleri üzerinde (Serbest tartımlı ve belirgin usullü eserler) duyma ve yazma çalışmaları.

Müzikoloji araştırmalarında transkripsiyon metodlarının incelenmesi. Betimsel ve kurallı müzik yazımı. Etnomüzikolojide transkripsiyonun tarihi. Etnomüzikolojide batı notasyonu kullanımında karşılaşılan problemler. Karşılaştırmalı metodlar. Notasyon sistemleri. Notasyonda bilgisayar kullanımı. Müzikal çözümleme. Multimedya analizi ve eleştirel çalışmalar.

 

MZK507 Müzikolojik Metin Analizleri (3-0)3 AKTS: 8

Müzikolojideki çeşitli ekollerin ve bunların kaynağındaki çeşitli bakış açılarının incelenmesi. Paleografyanın metot ve teknikleri kullanılarak müzik yazısı üzerinde analiz çalışmaları. Çeşitli dönemlerde yazılmış müzikoloji metinlerinin dönemin sosyal parametrelerini göz önünde bulundurarak analizinin yapılması. Dönemlere göre gelişen müzikler üzerine yazılmış yabancı dillerdeki metinlerin tahlil edilmesi.

 

MZK508 Araştırma Metodolojisi (3-0)3 AKTS: 8

Araştırmanın anlamı, pratikte ve eğitimde kazandığı önemli yer. Sanat ve müzikle ilgili araştırma gerekleri ve alanları. Metod ve metodoloji kavramları. Araştırma konusu aranması ve problem belirlenmesi. Araştırmanın planlanması ve yapılması. Araştırmada bilgi toplama ve işleme. Sistemleştirme, sonuçlandırma ve sonuçlardan yaralanma; yazım ve yayım.

 

MZK509 Alan Araştırması Yöntem ve Teknikleri (3-0)3 AKTS: 8

Alan araştırması: tanım, kapsam ve kavramlar. Alanda uygulanacak araştırma yöntemleri: Gözlem, katılımcı gözlem, görüşme, sözlü tarih, anket. Kaynak kişi: tanım, tespit, kaynak kişilerle iletişim ve bilgi alma. Alan araştırmalarında kullanılacak teknik cihazlar ve onlardan yararlanma biçimleri. Toplanan materyallerin korunması, arşivlenmesi ve değerlendirilmesi.

Halkbilimine kuramların anlatılması ve bu kavramların alan araştırması yöntem ve teknikleri ile müzik, dans unsurlarının araştırılması, arşivlenmesi ve gelecek kuşaklara taşınması.

 

MZK510 Müzik ve Kültür (3-0)3 AKTS: 8

Kültürün nitelikleri, kültür müzik ilişkisi, müziğin kültürel fonksiyonları, kültürel değişmelerin müziğe etkisi, dinlenmekte olan müzik türlerinin sosyal kültürel çözümlemesi.

Gelenek, müzik ve kültür kavramları, kültür ve kültürün katmanları, sözlü yazılı ve elektronik kültür ortamları, geleneksel müzikle ilgili başlıca kavramlar ve yaklaşımlar, geleneksel Türk müziğinin icra ortamları, geleneksel müzik bağlamında halk türkülerinde yaratım ve icra özellikleri, geleneksel Türk Dünyası Müziğinin karakteri, ritüel, müzik kültür ilişkisi, geleneksel müzik ve kültür ilişkisi, kültürel bağlamda halk müziğinin anlam ve işlevleri, halk müziğinin kültürel bağlamda anlam ve işlevine  yönelik teorik ve deneysel araştırmalar.

 

MZK511 Dünya Müzik Kültürleri (3-0)3 AKTS: 8

Müzik ve kültür ilişkisi hakkında temel konular. İşitsel analiz: Dünyanın çeşitli bölgelerinden müziklerin dinletilip, sözlü ve yazılı olarak betimlenmesi, Okyanusya, Güney Asya, Güneydoğu Asya, Doğu Asya, Orta Doğu, Sahraaltı Afrikası, Avrupa, Karayipler, Orta ve Güney Amerika ve Kuzey Amerika’nın müzik gelenekleri.

 

MZK512 Türk Dünyasında Müzik (3-0)3 AKTS: 8

 Makam, usul, form, güfte seçimi ve terminoloji benzeri Türk dünyasına ait müzik unsurları arasındaki karşılaştırmalar üzerinde durulacak ve bu unsurların gelişim ve değişim süreçleri eserler üzerinde yapılacak analitik çalışmalarla değerlendirilecektir.

 

MZK513 17. Yüzyıl Osmanlı Müziği (3-0)3 AKTS: 8

17. yüzyıl Osmanlı devletinde sosyal ve kültürel hayatın değerlendirilmesi ve müziğin bu dönemdeki konumu hakkında genel bilgilendirme. Türk Makam Müziğinin karakteristiğinin oluşmaya başladığı 17. yüzyılda yaşamış besteciler: Hafız Post, Itri, Tab’i Mustafa Efendi. Hafız Post ve eserlerinin makam, usul ve güfte açılarından incelenmesi: Güfte Mecmuası’ndaki güftelerin çözümlenmesi ve bestecilerinin değerlendirilmesi. Mecmua-i Saz-ü Söz’de yer alan eserlerin beste, form, makam ve usul çözümlemeleri. Beste-i kadim 3 Mevlevi ayini ve çözümlemesi. 17. yüzyıl dini müziğinin incelenmesi. Dönemde yazılmış edvarların incelenip, müzikal açıdan değerlendirilmesi.

 

MZK514 18. Yüzyıl Osmanlı Müziği (3-0)3 AKTS: 8

18. yüzyıl Osmanlı Devletinde sosyal ve kültürel hayatın değerlendirilmesi ve müziğin bu dönemdeki konumu hakkında bilgilendirme. Lale Devri bestecileri. Şehir halk müziği ve Tanburi Mustafa Çavuş. Kantemiroğlu’nun Kitabu İlmi’l-Musiki ala vechi’l-Hurufat adlı müzik yazması: Teori ve müzik yazısı bölümleri, makam, usul ve form çözümlemeleri. Kantemiroğlu ve Nayi Osman Dede müzik yazısı sistemleri. Kevseri Mecmuası. III. Selim devri ve ekolü. Yeni makam ve usul terkipleri. Dönem bestecileri, eser çözümlemeleri ve müzik yazısı sistemleri. Abdülbaki Nasır Dede müzik yazısı sisteminin incelenmesi. Harutin ve Hızır Ağa yazmalarının makam, usul ve çalgılar açısından incelenmesi. 18. yüzyılda İstanbul’da Avrupalı seyyahlar.

 

MZK515 Dini Müzik (3-0)3 AKTS: 8

Hıristiyanlık, Budizm, Musevilik, Hinduizm, İslam gibi farklı küresel dinler, yerel inanç sistemleri ve müzik ilişkisi. Tanrısallık, mistisizm, mit, efsane, ritüel kavramları çerçevesinde Anadolu’dan ve dünyanın farklı bölgelerinden çeşitli örnekler.

Çok tanrılı dinlerden bugüne Türklerin dini müziklerinin tarihsel gelişimi ve farklı inanç sistemleri kapsamında işlenmesi. İslam mistisizminde müziğin rolü. Cami ve tekke müziği. Ayin-i şerif ve cem ayini örnekleri. Sünni ve alevi müziği formları.

 

MZK516 Sanatsal İletişim (3-0)3 AKTS: 8

Sanat, iletişimi sanatsal iletişim kavramları. Kişiler ve kişilerarası etkileşim-iletişim, dil becerisi, sözlü ve yazılı ifade yeteneğini bedensel sembollerle anlatma. İletişim tarihi, iletişim biçimleri, insan ilişkilerinin nitelikleri.

 

MZK517 Kültürel Planlama ve Tasarım (3-0)3 AKTS: 8

Temel kavramlar ve yaklaşımlar, Türkiye’de ve diğer ülkelerde kültür ekonomisi ve yönetimi, kültürel ekonomik sektörler, kültür endüstrileri, kültürel miras ekonomisi ve yönetimi, fikri mülkiyet, kültürel ekonomik politikalar, kent kültür ekonomisi, kültür projeleri yönetimi; medyatik içerik üretimi, satışı, yönetimi ve denetimi; kültürel ekonomik rekabet, kültür ekonomisinin geleceği.

 

MZK518 Sosyal Ve Mesleki Grup Müzikleri (3-0)3 AKTS: 8

“Sosyal meslek grup” kavramı ve tanımı; Yerel grup müzik türleri; Sıra Gecesi; Kürsübaşı; Yaren;Oturak Alemi; Barana Sohbetleri; Gençlik Teşkilatı; Yatsı Oturumları; Ahilik Teşkilatı; Gezek grup müzikleri; halkbilimi; müzikolojik kavramlar ve metodolojisi .Yaren Sohbeti, Sıra Gecesi, Oturak Alemi, Serdap Faslı, Saray Faslı vb. zümre müzikleri, Değirmenci, Keçeci, Balıkçı, Leblebici, Helvacı vb. esnaf havaları ait oldukları çerçeve içinde özellikle müzik form ve şekilleri açısından değerlendirilecektir.

 

MZK519 Tarihi Nota Yazım Sistemleri (3-0)3 AKTS: 8

Tarihte kullanılan nota yazım sistemi çeşitleri ve özellikleri. Dünya üzerindeki farklı kültür ve medeniyetler tarafından kullanılmış nota yazım sistemleri. Bu kültürlerin nota yazım sistemleri arasındaki benzerlik ve farklılıklar. Nota yazım sistemlerinin tarihi dönemler içerisinde gelişimi.

 

MZK520 Müzik Antropolojisi (3-0)3 AKTS: 8

Antropoloji ve insan kavramları. Felsefi, sosyolojik ve psikolojik akımlara göre insan anlayışları. Antropolojinin alt dalları. Sosyal antropoloji. Kültürel antropoloji. Antropolojinin metotları. Antropolojinin araştırma yöntemleri. Kültür, kimlik, kültürel kimlik, ırk, etnisite kavramları. Farklı kültürler. İlkel toplumlardan gelişmiş toplumlara yaşama biçimleri, topluluk çeşitleri, aile biçimleri, dini adetler. Kültür ve folklor ilişkisi. Sanat, kültür, folklor ve ilişkileri. Müziğin kültürel ve sosyal işlevi. Kültürlere ve sosyal yapıya göre müzik. Değişimler. Dünya kültürlerinde müzikler. Alan araştırması. Alan araştırmasında antropolojik metotlar.

 

MZK521 Etnografi Yazımı (3-0)3 AKTS: 8

Tarihsel etnografi yöntemleri ve 20. Yüzyıl başında derlemeler, müzik araştırmalarında etnografik anlatımlar, retorik ve etnografi yazımı, müzik etnografileri ve düşünümsellik kavramı, etnografik alanda eleştiri teknikleri ve alan aktivizmi

 

MZK522 Etnomüzikolojiye Giriş (3-0)3 AKTS: 8

Müzikoloji ve etnomüzikoloji çalışma alanlarının karşılaştırılması. Modern müzikoloji çalışmaları. Karşılaştırmalı müzikoloji. 1945 sonrası dönem. Tarihsel etnomüzikoloji. Antropoloji temelli müzik araştırmaları. Müzik etnografyası. Transkripsiyon ve analiz. Kültürel teori. Etnomüzikolojide teori. Etik. Etnisite, kimlik ve diaspora tartışmaları. Toplumsal cinsiyet. Postmodernizm, post kolonyalizm, küreselleşme. Müzik endüstrisi.

Gelenek ve müzik ilişkisi. Geleneksel müziklerde "çağdaş" icra olgusu. Müzikte yeniden inşâ,müziği kavramsallaştırma çalışmaları. Tüm bu birikimin seçilmiş bir konu üzerinde ele alınması. Grup veya tekil bir konuyu anlatım becerisinin kazandırılması.

1950 sonrası etnomüzikoloji alanında yapılan çalışmalar. Milliyetçilik ve uluslararasılık. Toplumsal ve politik hareket, küreselleşme, yerelleşme. Diaspora. Mekan ve bedenleşme. Performans teorisi. Kültürel Turizm. Metalaştırma ve tüketim. Medya, teknoloji ve tekno kültür.

 

MZK523 Uygulamalı Etnomüzikolojiye Giriş (3-0)3 AKTS: 8

Uygulamalı Etnomüzikolojide kapsam, kavramlar ve felsefe. Stratejiler ve sosyal sorumluluk bilinci. Müzik ve sosyal aktivizm. Festivaller, müze sergilemeleri, konser organizasyonları, arşivcilik, radyo programları belgeseller ve basın yayın yolu ile etnomüzikoloji çalışmalarının toplumun sosyal bilincini artırmaya yönelik katkılarının incelenmesi. Geleneksel müzik ve kültürel politika ilişkisi. Etnomüzikolojide teori ve pratiğin birliği.

 

MZK524 Popüler Kültür ve Müzik (3-0)3 AKTS: 8

Müzikolojide güncel bir araştırma alanı olarak gelişen popüler müzik çalışmalarının dönemsel olarak incelenmesi; popüler kültür, kimlik, tarih, endüstri, toplumsal cinsiyet gibi kuramlar dahilinde disiplinlerarası eleştirel bir bakışın geliştirilmesi.

"Pop", "popüler" ve "kültür" kavramlarının açıklanması. Bu kavramların uluslararası literatürdeki anlamları ve bunların örneklerle açılması. Bir sosyoloji ve antropoloji terimi olarak "Popüler kültür" kavramı. Popüler kültürün insan hayatındaki yeri üzerine düşünülmesi. 17.-18.yy.larda Avrupa'da (halk müziği dışındaki) müzik biçimleri ve bunun halk yaşantısına yansımaları. 19.yy.da popüler kültür ve müzik. Sanayi devriminin müziğe etkisi. Gramofonun icadı ve bunun getirdikleri. Müziğin standartlaşması. 20.yy. başında dünyanın içinde bulunduğu sosyal ve kültürel durum ve bunun müziğe olan etkilerinin incelenmesi. I. Dünya savaşı döneminde ve sonrasında üretilen müzik. Savaş psikolojisinin halk ve müzik üzerindeki yansımaları. II. Dünya savaşı dönemi. Naziler ve müzik. Bu dönemde müzik aracılığı ile ulaşılan kitleler, propagandalar. Almanya dışındaki toplumların buna tepkilerinin müziğe nasıl yansıdığı.  II. Dünya Savaşı sonrası müzik. Amerika'da caz'da yeni akımlar. Avrupa'da soyut müzik v.d. Küreselleşme ve müzik. Medya-müzik ilişkisinde sektörün yeri. Klasik, caz ve halk müziği gibi diğer müzik türlerinin popüler müziğe adapte edilmesi. Yeni elektronik alt yapılar v.b. düzenlemeler eşliğinde popüler müziğin bir parçası haline getirilmesi.

Türkiye'de müzik ve bunun sektörel bağlamı. Piyasa ve müzik ilişkisi. Müzik türlerinin kendi içlerinde ticarileşmesi. Pop müziğin müzik türlerine etkisi. Türkiye’de popüler müzik çalışmalarının tarihsel olarak incelenmesi ve yorumlanması. Popüler kültür, kimlik, tarih, endüstri, iletişim, medya, toplumsal cinsiyet ve disiplinlerarası eleştirel bakış açıları. 1960, 1970, 1980 ve 1990’larda Türkiye’de popüler müzik. Film Müzikleri. 2000’lerde Türkiye’de popüler müzik ve müzik endüstrisi. Arabesk müzik. Türkiye’de Rap Müzik.

 

MZK525 Türkiye Müzik Kültürlerine Giriş (3-0)3 AKTS: 8

Türkiye’deki müzikal gelenekler. Folklor, etnisite, millet ve milliyetçilik, kimlik, çokkültürlülük kuramları. Laz, Pontus müzikal gelenekleri, Kafkas  müzikal gelenekleri, Türk, Kürt, Arap, Süryani, Ermeni, Yahudi, Rum, Boşnak, Makedon, Çingene  müzikal gelenekleri

 

MZK526 Türk Halk Müziği Araştırmaları (3-0)3 AKTS: 8

Türk halk müziği ile ilgili kaynak eserler, türk halk müziği ses sistemine yaklaşımlar ve metodolojik problemler, Türk halk müziğinde anonimlik-beste, çokseslilik ve çağa uyum sorunları, Türk halk müziği repertuvarı incelemeleri.

Türk Halk Müziği’nin müzikal tür ve biçimleri, çalgıları, melodik yapısı, ritmik yapısı, bölgelerarası müzikal karakterleri. Edebiyat-müzik. Hareket-oyun ilişkileri ve halk sanatkarları. Anonim halk müziği, aşık müziği, epizodik müzik, tasviri müzik, müzikal tür, çeşit ve biçimleri.

 

MZK527 Türk Müziğinde Form Bilgisi ve Çözümleme (3-0)3 AKTS: 8

Türk makam müziğinde formu oluşturan figür-motif-cümlecik-cümle-periyod gibi temel elemanlar. Fasıl türünü oluşturan formlar: Peşrev, medhal, kar, karçe, kar-ı natık, murabba, nakış, ağır semai, yürük semai, saz semai, sirto, longa, mandra. Marş, semai, şarkı, gazel, köçekçe, divan, kanto, operet, hayal musikisi: karagöz, müstezad, bahariye, türkü. Örnek eser çözümlemeleri ve uygulamaları.

Figür, motif, cümlecik, cümle, periyot gibi temel form elemanları. Örnek eserler üzerinde çözümleme çalışmaları. Koşma, mani, semai, türkü, varsağı. Hoyrat, divan, gazel, bozlak, barak, müstezad, maya, gurbet havası, yol havası. Semah, nefes, kalenderi, gülbang, savt. Zeybek, Teke zortlatması, halay, bar, horon, karşılama, kaşık havası. Aşık Müziği. Barana, oturak, sıra gecesi.

 

MZK528 Müzik Paleografyası (3-0)3 AKTS: 8

Müzik yazısı ve tarih içerisinde gelişimi. Farklı uygarlıklardaki müzik yazılarına örnekler. Mezopotamya’da ilk müzik yazısı örnekleri. Eski Yunan ve Bizans’ta müzik yazısı. Günümüz porteli notasının kökenini teşkil eden neumalar. Avrupa’da notasyon. Türk Müziğinde müzik yazıları: Ebced müzik yazısı. Ali Ufkî Notası. Kantemiroğlu müzik yazısı. Hamparsum müzik yazısı. Türk Müziğinde kullanılan porteli batı notası.

 

MZK529 Müzik- Dans ve Kültürel Teori  (3-0)3 AKTS: 8

Kültürel teori kavramı. Müzik ve dansla ilgili kültürel söylemlerin toplumsal yapı içerisinde farklı alanlarda geliştirilen kültür teorileri yardımıyla açıklanması. Müzik, dans ve kültür kavramlarının ortaklığını içeren çalışmalar. Kültürel temsiller ve pratikteki anlamlar. Bedensellik ve müzik-dans ilişkisi. Performans ve tekrar üretim. Toplumsal cinsiyet ve müzik-dans. Etnisite, millet ve müzik-dans.

Müzik, dans ve kültür kavramlarının ortaklığını içeren çalışmalar. Etnomüzikolojide performans teorileri. Kültürün sözlü temsili: halk hikayeleri ve anlatılar. Osmanlı Dönemi ve Cumhuriyet Döneminde dans ve müziğin kültürel temsilleri: ritüeller, törenler ve şenlikler.

 

MZK530 Müzik ve Kültür Felsefesi (3-0)3 AKTS: 8

Felsefi sorgulama ve yorumlama teknikleri, anlama ve anlama yeteneklerinin harekete geçirilmesi, kültür denen organizmayı kendi hayatiyeti ve bütünlüğüyle kavramak. Müzik, Felsefe, Müzik ve Felsefe arasındaki İlişki, Dönemlere göre önemli felsefi düşünürler, Felsefi akımlar, önemli müzik felsefecileri v e düşünce akımları.

 

MZK531 Müzik ve Sosyoloji (3-0)3 AKTS: 8

Müzik, İnsan, Toplum ve Sosyoloji kavramları. Müzik ve sosyoloji arasında nasıl bir ilişki kurulabilir?  Müzik sosyolojisini tanımlamak. Çağdaş kültür politikasında sanatın yeri, lirik anlama ve yorumlama müzikte yeni algılama biçimi Klein sistemi, sosyolojik sahneleme işlevi, fitürizm ve fitürizmler.

 

MZK532 Orgonolojiye Giriş (3-0)3 AKTS: 8

Organolojinin  kapsamı  ve  tarihçesi.   Çalgı  sınıflama  sistemleri:  M.Ö.  8  yüzyıl Çin, M.S. 1. yüzyıl Hint, 10 ve 11. yüzyıl Arap çalgı    sınıflama sistemleri, Avrupa’da 19. Ve 20. yüzyıllarda çalgı sınıflama sistemleri: Mahillon, Hornbostel-Sachs sistemleri. Antik çağ kültürlerinin çalgıları: Mezopotamya, Anadolu, Mısır. Avrupa Müziği tarihsel dönemlerinde çalgılar: Ortaçağ, Rönesans, Barok dönem çalgıları, Senfoni Orkestrası çalgıları ve orkestranın gelişimi. Çağdaş müzik kültürlerinde çalgılar: Güney Doğu Asya, Güney Asya-Hindistan, Orta Doğu, Orta Asya, Anadolu, Avrupa, Afrika, Kuzey ve Güney Amerika’da kullanılan çalgılar.

 

MZK533 Osmanlıca- I (3-0)3 AKTS: 8

Osmanlı Türkçesi Alfabesinin öğrenimi (Transkripsiyon Alfabesi ile birlikte); Harflerin başta, ortada ve sondaki yazılışları; Harekeler ve bitişen-bitişmeyen harfler; Türkçe ünlü-ünsüzlerin yazılışı ve okunuşu; Arapça ve Farsça kelimelerde ünlü-ünsüz durumu; Türkçede ses karşılığı bulunmayan harflerin öğrenilmesi ve Osmanlıca okumaya ilk giriş; Ayın ve hemze kullanımı ile kısa parçalardan okuma;  Türkçe eklerin yazımı ve  kısa parça okuma; Zarf-fiil ve sıfat-fiil ekleri ile Türkçe zamirlere ait parça okuma;  Arapça ay ve günlerin öğrenilmesi ile parça okuma.

 

MZK534 Osmanlıca- II (3-0)3 AKTS: 8

Kısa Osmanlıca parça okuma ile hal ve iyelik eklerinin öğrenimi;  Zaman eklerinin parça içinde kullanımı ve okuma; Farsça yapılı tamlamalar ve Osmanlıca konulu metin okuma; Arapça ve Farsça tamlamalar ve konulu metin okuma;  Osmanlı Türkçesindeki Arapça kelimelerin yapısı ile bunları ihtiva eden metinlerin okunması.

 

MZK535 Sazda İleri İcra - I (2-2)3 AKTS: 8

Öğrencinin lisans eğitimi sırasında sazında edindiği enstrüman çalma becerisini geliştirecek egzersizler, alıştırmalar, etütler, eserler. Üst düzeyde teknik beceri gerektiren son yüzyıl bestecilerinden seçilmiş eserler.

 

MZK536 Sazda İleri İcra – II (2-2)3 AKTS: 8

Öğrencinin lisans eğitimi sırasında sazında edindiği enstrüman çalma becerisini geliştirecek egzersizler, alıştırmalar, etütler, eserler. Üst düzeyde teknik beceri gerektiren son yüzyıl bestecilerinden seçilmiş eserler.

 

MZK537 Seste İleri İcra - I (2-2)3 AKTS: 8

Lisans eğitimi sırasında, öğrenme imkânı bulunamamış, belli bir bilgi ve teknik beceri kazanılmadan sağlıklı icrası mümkün olmayan küçük ve büyük formdaki eserlerin icrası. Usul bakımından mertebe farklılıkları gösteren eserlerin icrası. Teknik olarak icracının solisttik vasfını ortaya çıkaracak eserlerin icrası, edinilmiş teknik bilgilerin uygulaması.

 

MZK538 Seste İleri İcra - II (2-2)3 AKTS: 8

Lisans eğitimi sırasında, öğrenme imkânı bulunamamış, belli bir bilgi ve teknik beceri kazanılmadan sağlıklı icrası mümkün olmayan küçük ve büyük formdaki eserlerin icrası. Usul bakımından mertebe farklılıkları gösteren eserlerin icrası. Teknik olarak icracının solisttik vasfını ortaya çıkaracak eserlerin icrası, edinilmiş teknik bilgilerin uygulaması.

 

MZK539 Âşıklık Geleneği ve Âşık Şiiri (3-0)3 AKTS: 8

Âşıklık geleneğinin hikâyecilik kolu ve âşık tarzı şiir kolu. Âşıkların hayatı etrafında teşekkül eden hikâyelerin anlatıcısı, bağlamı ve  yapısı. Hikâye musannifi âşıklar. Âşık  tarzı halk şiirinin meseleleri. İkinci sözlü kültür ortamı ve yazılı kültür ortamında âşık tarzı şiirin değişim ve dönüşümü.  Günümüz âşklarının hikâye musannifliği, doğaçlama söyleme, saz çalabilme gibi âşıklığın temel kurallarından uzaklaşması. Âşık şiirinin geleceği.

 

MZK540 Türk Folklorunu Tanıtmak (3-0)3 AKTS: 8

Folklor teriminin Avrupa’da ve Türkiye’de ortaya çıkışı, yayılışı ve anlamları, folklor ürünlerinin derlenmesi ve değerlendirilmesi hakkında temel bilgiler aktarılmaktadır.

Türk kültürü içinde müzik ve dansların yer aldığı doğum, düğün ve ölüm geçiş törenlerine ait adetler, türkü, mâni, ninni gibi sözlü ve işitsel halk bilgisi ürünlerinin derlenmesi ve temsil aşamasına taşınması anlatılmaktadır.

MZK541 Müzik Eğitiminde Öğretim Yöntemleri (3-0)3 AKTS: 8

Müzik eğitiminin kuramsal temelleri. Öğrenme kuram ve yaklaşımları. Müzik eğitiminde öğretim yaklaşımları ve yöntemleri. Müzik öğretiminde teknikler. Müzik eğitiminde planlama. Müzik eğitiminde ölçme değerlendirme. Özel alan yeterlikleri.

 

MZK542 Koro Müziği (3-0)3 AKTS: 8

Helenistik dönem, antik Yunan ve Orta Çağ Avrupasında müzik. Rönesans, Barok, Klasik dönemde müzik ve toplum. Romantizm. 20. Yüzyıl. Türkiye’de çoksesli müzik.

 

SBE501 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri ve Etik (3-0)3 AKTS: 6

Bu ders öğrencilere sosyal bilimlerde araştırma yöntemlerini ve bilimsel yayın ve araştırma etiğinin gerekliliklerini göstermek amacı taşır. Öğrencinin veri incelerken nitelik veya nicelik analizi yapabilmesi, çalıştığı alana özgü kuramsal ve gözleme dayalı araştırma sürecini kavraması dersin ana amaçlarından biridir. Öğrencinin soru üretme, varsayımda bulunma, kavram belirleme ve örneklem bulma gibi becerileri edinmeleri beklenir. Bu ders, sosyal bilimlerde güncel düşünce akımları ve bilgilerin kuramsal dayanak ve ilgili disiplinin gerektirdiği duyarlılıkla araştırılmasını hedefler. Dersin sonunda öğrencinin temel kuramları, değişik gözlem metotlarıyla ilişkilendirmesi ve bilimsel nitelikte yayın ve araştırma yapabilmesi hedeflenmektedir.

MZK598 Yüksek Lisans Tezi (0-1)0 AKTS: 20

Öğrencinin özel ilgi alanına yönelik olarak tespit edilmiş, bir danışmanın denetiminde yapılan özgün bir projenin hazırlanıp tamamlanması,

 

MZK799 Yüksek Lisans Seminer (0-2)0 AKTS: 6

Danışman öğretim üyesinin denetiminde çalışmak istediği konuya yönelik olarak literatür çalışması, veri toplama, derleme, analiz etme ve sonuçları raporlayarak sunmayı kapsayan faaliyetlerden oluşur. 

 

MZK899 Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı (4-0)4 AKTS: 10

Tez aşamasındaki doktora programı öğrencilerine; kendi bilim dalları ile ilgili bilimsel yöntemleri anlatmak, yöntemlerin uygulanmasındaki karmaşa ve yanlışlıkları ortadan kaldırarak, bilimsel bir çalışmanın nasıl olması gerektiği konusunda öğrencilere yardımcı olmak. Diğer bilim dallarında uygulanan bilimsel yöntemlerle mukayese ve kendi bilim dallarına uyarlanmasını sağlamak ve bu konularda öğrencilere bilimsel çalışma esaslarına anlatmak dersin içeriğini oluşturmaktadır.

DERSLER VE İÇERİKLERİ