• 03423171601

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

LİSANSÜSTÜ İLANI

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Programlarına 2019-2020 Öğretim yılı birinci yarıyılında öğrenci alınacaktır.

 

Başvurular online yapılacaktır.

 

BAŞVURULAR, SINAVLAR ve KAYIT-KABUL İÇİN ÖNEMLİ TARİHLER

 

27.05.2019--Başvuruların Başlaması

30.06.2019--Son başvuru tarihi (24:00’a kadar)

05.07.2019--Bölüm Başkanlıkları (Enstitü Anabilim dallarında) mülakat sınavı

09.07.2019--Sonuçların enstitülere gönderilmesi.

 

 

12.07.2019--Sonuçlarının ilan edilmesi.

16-19.07.2019--Programlara kabul edilen adayların kesin kayıtlarının yapılması.

22-23-24.07.2019--Yedek Öğrencilerin kayıtlarının yapılması.

 

09-13.09 2019—Lisansüstü Ders Kayıtları

16-17.09.2019 -- Özel öğrenci kayıtları, ders ekleme-çıkarma (Add-Drop).

 

 

MÜLAKATA GİREBİLMEK İÇİN İSTENEN BELGELER

Aşağıda belirtilen belgelerin aslı mülakat sınavında jüriye sunulacaktır.

 1. Online olarak yapmış olduğunuz başvurunun çıktısı (Online Başvuru Sistemine geçerli bir e-mail adresi üzerinden şifre talep edilerek ulaşılabilmektedir.)
 2. Diploma veya onaylı geçici mezuniyet belgesi (henüz mezun olmamış lisans öğrencilerden başvurduğu yarıyıl sonunda mezun olabileceğini gösterir belge, Online başvuru sistemine pdf olarak yüklenecektir).
 3. Mezun olduğu/olacağı Yüksek Öğretim Kurumundan alınmış olan tüm dersleri ve notları gösterir onaylı belgeler (Transkript, Online başvuru sistemine pdf olarak yüklenecektir)
 4. ALES sonuç belgesi (Online başvuru sistemine pdf olarak yüklenecektir)
 5. Programlar için başvuru koşullarında belirtilen yabancı dil yeterlik belgesi (Online başvuru sistemine pdf olarak yüklenecektir)
 6. Öğrenci Belgesi (Aday, herhangi bir Yükseköğretim Kurumunda öğrenci ise son 1 ay içinde alınmış onaylı öğrenci belgesini online başvuru sistemine pdf olarak eklemelidir.
 7. Banka dekontu (Öğrenci olmayanlar adaylar, TR930001200133800006000012 Nolu TC. Halkbank hesabına 50 TL başvuru ücretini yatırmak zorundadır. Başvuru ücretinin yatırıldığına dair banka dekontun da adayın başvurduğu Enstitü/Anabilim Dalı/Program açıklaması mutlaka yazılmalıdır. Banka dekontu da online başvuru sistemine pdf olarak yüklenmelidir. )(Başvuru Ücreti  50 TL dir.)

 

NOT: Adaylar, Üniversitemiz lisansüstü programlarına sadece 1 tezli program başvurusu yapabilir. 2. başvuru ise tezsiz programlara yapılabilir. Ancak aynı anda maksimum 2 tezsiz program ya da 1 tezli, 1 tezsiz programa başvuru yapılabilir.

ÖZEL ÖĞRENCİ ADAY KAYITLARI

Lisansüstü derslere özel öğrenci aday başvuruları, 16-17 Eylül 2019 tarihlerinde ilgili Enstitü Anabilim Dalı Başkanlıklarına yapılır.

 

Başvuruda İstenen Belgeler

 1. Özel Öğrenci Başvuru Formu ve 2 adet resim.
 2. Transkript (Not Belgesi).
 3. Nufus cüzdanı fotokopisi

 

 

Kayıtlı öğrencisi bulunmayan bir derse özel öğrenci kabul edilmez.

 

 

Lisansüstü Programlara Başvuran Adaylarda Aranan Genel Koşullar

 1. Yüksek lisans programlarına başvuran adayların bir lisans diplomasına sahip olmaları veya lisans eğitimini sürdüren ve kayıtlı oldukları dönem sonunda mezun olabilecek durumundaki öğrenciler başvurabilir.
 2. Doktora programlarına bir yüksek lisans diplomasına sahip olan adaylar başvurabilir.
 3. Tezsiz Yüksek Lisans Programlarından mezun olanların doktora programına başvurabilmesi için; 06/02/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıt yaptırarak tezsiz yüksek lisans diploması almaya hak kazanmış olmaları gerekir. Doktora programlarına başvurularında tezli yüksek lisans diplomasına sahip olanlara uygulanacak şartlara tabidirler.

 

Adayların Sağlanması Gereken Yabancı Dil Puanları

 1. Türkçe eğitim yapan yüksek lisans programlarına başvuruda yabancı dil şartı aranmaz.
 2. Doktora   programlarına  başvuran adayların en az Tablo 2’de belirtilen İngilizce dil puanlarını almış olmaları gerekir.

 

 

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

 1. Tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının %25’i ve sözlü mülakat ve/veya yazılı sınavının %25’i değerlendirmeye alınarak hesaplanacak puanın 60’tan düşük olmaması gerekir.
 2. Doktora programına öğrenci kabulünde; temel tıp veya ALES puanının %50’si, sözlü mülakat veya yazılı sınavının veya bilimsel değerlendirmenin %25’i, yüksek lisans derecesi ile başvuranların yüksek lisans not ortalamasının %25’i, lisans derecesi ile başvuranların lisans not ortalamasının %25’i değerlendirmeye alınarak hesaplanacak başarı puanının 65’ten düşük olmaması gerekir.
 3. Sözlü mülakat ve/veya yazılı sınavına girmeyen adaylar için yerleştirme puanı hesaplanmaz ve bu adaylar başarısız sayılır.
 4. Lisansüstü programlarına yerleştirmede adaylar puanlarına göre en yüksekten itibaren başvurduğu bilim dalı içinde sıralanır. Tek bilim dalından oluşan enstitü anabilim dallarında bu sıralama anabilim dalı bazında yapılır. Kontenjan dâhilindeki adaylar başvurdukları programlara kesin kayıt hakkı kazanır. Sıralamaya giren diğer adaylar yedek olarak belirlenebilir ve enstitü tarafından ilan edilir.
 5. ALES şartı aranmayan tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde lisans mezuniyet not ortalaması adayın yerleştirme puanını oluşturur. (Mülakat yapılmaz)
 6. Müzik Bilimleri Tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; lisans not ortalamasının %50’i ve sözlü mülakat ve/veya yazılı sınavının %50’i değerlendirmeye alınarak hesaplanacak puanın 60’tan düşük olmaması gerekir. ALES şartı bulunmamaktadır.

 

          YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI ve BAŞVURU TARİHLERİ

 1. Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim/anasanat dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eş değer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış ve genel not ortalaması 4 üzerinden en az 3.50 olan başarılı bir öğrenci, lisansüstü başvuru süresi içinde istenen belgelerle başvurmak koşuluyla enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla bir başka lisansüstü programa yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir.
 2. Yatay geçiş başvuruları 17.06.2019 ile 19.07.2019 tarihleri arasında istenen belgeler ile ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığına yapılacaktır.
 3. Yatay geçiş için istenen belgeler; lisans diploması, öğrencinin transkripti (not belgesi) ve başvuru dilekçesi.
 4. Yatay geçiş başvurusu, anabilim/anasanat dalı başkanlığınca incelenir ve koşulları sağladığı belirlenen öğrenciler not ortalamasına göre sıralanır. Kontenjan sayısı kadar öğrenci, anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile yatay geçiş hakkı kazanır ve sonuçlar enstitünün web sayfasında ilan edilir.
 5. Yatay geçiş için:
 1. Öğrencinin, yatay geçişe başvurduğu dönem itibarıyla kredili derslerden en az dördünü almış, başarmış ve genel not ortalamasının en az 3.50 olması gerekir.

 

 1. Öğrenci, en erken birinci yarıyıl sonunda, en geç üçüncü yarıyıl başında başvurabilir.
 2. Öğrencilerin yatay geçiş için başvurdukları programın asgari başvuru koşullarını sağlaması gerekir.
 3. Doktora/sanatta yeterlik programına başvuru için gerekli olan dil koşulunun sağlanmış olması gerekir.
 4. Yatay geçiş başvurusu yapan öğrencilerin başvuru için gerekli olan belgelerin tamamını ilgili Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığına (Bölüm Başkanlığı) teslim etmeleri

gerekmektedir.

 1. Ekonomi Hukuku Tezli Yüksek Lisans programına başvuracak adaylar ders aşamasını tamamlamış olmaları gerekir. ( 8 ders)

ALES PUANLARI

 

Adayların ALES’den veya uluslararası düzeyde kabul gören eşdeğeri bir sınavdan Tablo 1’de belirtilen puanları almış olmaları gerekir. Tezsiz yüksek lisans programlarına yapılacak başvurularda ALES puanı istenmemektedir.

 

Tablo 1. Başvuruda istenen en az ALES* ve GMAT Puanları

Ana Bilim Dalı

Puan Türü

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans Diploması İle DOKTORA

 

İktisat

ALES: EA

55

55

 

İşletme

ALES: EA

55

55

 

Tarih

ALES: SÖZ

55

 

 

Kamu Hukuku

ALES: EA

55

55

 

Ekonomi Hukuku

ALES: EA

55

 

 

Turizm İşletmeciliği

ALES: EA

55

 

 

Güvenlik Str. Ve Yönetimi

ALES: EA/SÖZ/SAY

55

 

 

Türk Dili ve Ed.

ALES: SÖZ

55

55

 

İletişim ve Top.Dön.

ALES: SÖZ

55

 

 

Gastronomi ve Mutfak San.

ALES: SÖZ

55

 

 

Sosyoloji

ALES: EA

55

 

 

Uluslararası Tic.ve Loj.

ALES: EA

55

55

 

Kadın Çalışmaları

ALES: SÖZ

55

 

 

Arkeoloji

ALES: SÖZ

55

 

 

İngiliz Dili ve Edebiyatı

ALES: SÖZ

55

 

 

Kent Çalışmaları

ALES: EA

55

 

 

Temel İslam Bil.

ALES: SÖZ

55

55

 

Kamu Yönetimi ve Siyaset Bil.

ALES: EA

55

 

 

*Yüksek Lisans Programından mezun olup Doktora Programına en fazla bir dönem ara vererek başvuran adaylar, Yüksek Lisans Programına başlarken vermiş oldukları ALES sınav sonuçlarını kullanabilirler.

 

NOT: ALES Sonuç Belgesinin, Sınavın yapıldığı tarihten itibaren 5 yıl geçerlilik süresi vardır.

 

 1. ADAYLARIN SAĞLAMASI GEREKEN YABANCI DİL PUANLARI

Öğretim dili Türkçe olan Yüksek Lisans Programlarına başvuruda yabancı dil şartı aranmaz. Doktora programlarına başvuran adayların, Tablo 2’de belirtilen puanları almış olmaları gerekir.

 

Tablo 2. Doktora başvurularında istenen en az İngilizce ÜDS* ve YDS puanları

ANA BİLİM DALI

YDS PUANI

İktisat (Doktora)

55

İşletme (Doktora)

55

İngilizce İşletme (Yüksek Lisans)

60

Uluslararası Ticaret ve Lojistik

55

Tarih (Doktora)

55

Türk Dili ve Edebiyatı(Doktora)

55

Temel İslam Bilimleri (Doktora)

55

İngiliz Dili ve Edebiyatı (Yüksek Lisans)

80

*Üniversitelerarası kurul tarafından kabul edilen YDS eşdeğeri sınavlardan alınan, eşdeğer puanlar kabul edilir.

 

 

KİMLER BAŞVURABİLİR

 

 • İktisat Ana Bilim Dalı

 

 • Doktora programına başvuracak adayların lisans veya yüksek lisanslarından birini İktisat alanında yapmış olmaları gerekir.

 

 • Tezli Yüksek Lisans programına başvuracak adayların İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri veya Siyasal Bilgiler Fakültelerinden mezun olmaları gerekir.

 

 • İşletme Ana Bilim Dalı

 

 • Doktora programına başvuracak adayların lisans veya yüksek lisanslarından birini İşletme alanında yapmış olmaları ya da en az dört yıl süre ile eğitim veren Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme ve İdari Bilimler Fakültesi veya Yüksekokulları ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen Fakülte ve Yüksekokullardan birini bitirmiş olmaları gerekir, ayrıca Yüksek lisans veya lisans mezuniyet not ortalaması en az 3.00 olması gerekir.

 

 • Tezli Yüksek Lisans ve  İngilizce İşletme programına başvuracak adayların İşletme Mühendisliği veya Endüstri Mühendisliği gibi mühendislik alanlarından ya da en az dört yıl süre ile eğitim veren Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme ve İdari Bilimler Fakültesi veya Yüksekokulları ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen Fakülte ve Yüksekokullardan birini bitirmiş olmaları gerekir.

 

 • II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans ve Uzaktan Eğitim Tezsiz yüksek lisans programına başvuracak adayların Üniversitelerin 4 yıllık bölümlerinden mezun olmaları gerekir.

 

 • Uluslararası Tic.ve Lojistik  Ana Bilim Dalı

 

 • Tezli Yüksek Lisans başvuracak adayların Üniversitelerin 4  yıllık lisans programı mezunu olmaları gerekir.

 

 • II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans başvuracak adayların Üniversitelerin 4 yıllık lisans programı mezunu olmaları gerekir.

 

 • Doktora programına başvuracak adayların İktisadi İdari Bilimler Fakültesi kapsamında faaliyet gösteren bölümlerden lisans diplomasına ya da bu alanlarda yüksek lisans yapmış  olmaları gerekir.

 

 • Tarih Ana Bilim Dalı

 

 • Tezli Yüksek Lisans programlarına başvuracak adayların Üniversitelerin Tarih, Lisans programları ile Eğitim Fakültelerinin Tarih Öğretmenliği veya Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Lisans Programlarının herhangi birinden mezun olmaları,

 

 • Tarih Anabilim Dalı Eskiçağ Tarihi Bilim Dalına müracaat edecek adayların Üniversitelerin Tarih Bölümü Lisans veya Arkeoloji Bölümü Lisans programlarından mezun olmaları ve temel seviyede Klasik Latince veya Grekçe metinleri okuyor olmaları,

 

 • Doktora programına başvuracak adayların Tarih Anabilim dalı ve ilgili bilim dalında yüksek lisans yapmış olmaları gerekir.

 

 • Güvenlik Stratejileri ve Yönetimi Ana Bilim Dalı

 

 • Güvenlik Stratejileri ve Yönetimi  Tezli Yüksek Lisans programına başvuracak adayların Harp Okulu Mezunu, Polis Akademisi mezunu, Hakim, Cumhuriyet Savcısı, Yüksek Yargı Üyesi, Milli Savunma Üniversitesi mezunu , Güvenlik alanında eğitim almış lisans mezunu veya bu alanda üst düzey yöneticilik yapıyor olmaları gerekir.

 

 • Sosyoloji  Ana Bilim Dalı

 

 • Tezli Yüksek Lisans programına başvuracak Fakültelerin Sosyoloji, Psikoloji, Antropoloji ve Felsefe bölümlerinden ( 4 yıllık) mezun olmaları gerekir.
 • İngiliz Dili ve Edebiyatı  Ana Bilim Dalı

 

 • Tezli   Yüksek Lisans başvuracak adayların  İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili Eğitimi, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, Mütercim Tercümanlık, Karşılaştırmalı Edebiyat ve İngiliz Dil Bilimi bölümlerinden 4 yıllık lisans derecesini almış öğrenciler kabul edilecektir. Bu öğrencilere gerekli görüldüğü durumlarda bilimsel hazırlık uygulanacaktır. 

 

 • İletişim ve Toplumsal Dönüşüm Ana Bilim Dalı

 

 • Tezli Yüksek Lisans programlarına başvuracak adayların ilgili fakültelerin Sosyoloji, Antropoloji, Dilbilim, Sanat Tarihi, Tarih, Felsefe bölümleri ile İletişim ve İletişim Bilimleri Fakültelerinden  mezun olmaları gerekir.

 

 • Tezli II.Öğretim Yüksek Lisans programlarına başvuracak adayların Üniversitelerin 4 yıllık bölümlerinin  mezun olmaları gerekir.

 

 • Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

 

 • Doktora programına başvuracak adayların  tezli yüksek lisans yapmış olmaları gerekir.

 

 • Tezli Yüksek Lisans programlarına başvuracak adayların Üniversitelerin 4 yıllık bölümlerinin Sosyal alanlarından mezun olmaları gerekir.

 

 • II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans başvuracak adayların Üniversitelerin 4 yıllık lisans programı mezunu olmaları gerekir.

 

 • Gastronomi ve Mutfak Sanatları Anabilim Dalı

 

 • Tezli Yüksek Lisans programına  başvuracak adayların Gastronomi ve Mutfak Sanatları alanında 4 yıllık lisans eğitimi mezunu olmak, ilgili fakülte ve yüksek okulların Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Gastronomi, Mutfak Sanatları Yönetimi, Yiyecek-İçecek İşletmeciliği, Gıda Mühendisliği, Beslenme ve Diyetetik, Biyoloji, Kimya, Tarımsal Biyoteknoloji bölümlerinden mezun olmaları gerekir.

 

 • Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı

 

 • Tezli  yüksek lisans programına  başvuracak adayların üniversitelerin 4 yıllık dini eğitim veren fakültelerinden  (İlahiyat Fakültesi, İslami İlimler Fakültesi, Din Bilimleri Fakültesi vb.) mezun olmaları gerekir.

 

 

 • Doktora programına başvuracak adayların   yüksek lisans yapmış olmaları gerekir.

 

 

 

 

 • Turizm İşletmeciliği  Ana Bilim Dalı

 

 • Tezli Yüksek Lisans programına başvuracak adayların Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Alanında 4 yıllık lisans eğitimi mezunu olmak, ilgili Fakülte ve Yüksekokulların Turizm İşletmeciliği, Konaklama İşletmeciliği, Seyahat İşletmeciliği, Turist Rehberliği Bölümü, Turizm ve Ticaret Eğitim Fakültesi ya da Turizm Fakültesi mezunu olmaları gerekir.

 

 • Uluslararası Tic.ve Pazarlama Ana Bilim Dalı

 

 • II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans başvuracak adayların Üniversitelerin 4 yıllık lisans programı mezunu olmaları gerekir.

 

 • Kamu Hukuku Ana Bilim Dalı
 • Tezli Yüksek Lisans başvuracak adayların hukuk lisans diplomasına sahip olmaları gerekir.

 

 • Doktora programına başvuracak adayların   Hukuk Fakültelerinin lisans programından mezun olmak ve kamu hukuku alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak ya da

İktisat, maliye, işletme, kamu yönetimi, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler bölümlerinin lisans programından mezun olup Kamu Hukuku Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak ve ağırlıklı olarak hukuk bilgisi gerektiren bir meslek icra ediyor olmak.

 

 • Ekonomi Hukuku Ana Bilim Dalı

 

 • II.Öğretim Tezsiz  Yüksek Lisans başvuracak adayların Üniversitelerin 4

yıllık lisans programı mezunu olmaları gerekir.

 

 • Kent Çalışmaları Ana Bilim Dalı

 

 • Tezli Yüksek Lisans  başvuracak adayların Üniversitelerin 4 yıllık lisans programı mezunu olmaları gerekir.

 

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Ana Bilim Dalı

 

 • II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans başvuracak adayların Üniversitelerin 4  yıllık lisans programı mezunu olmaları gerekir.

 

 • Sağlık Kurumları İşletmeciliği  Ana Bilim Dalı

 

 • II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans başvuracak adayların Üniversitelerin 4  yıllık lisans programı mezunu olmaları gerekir.

 

 

 • Arkeoloji Ana Bilim Dalı

 

 • Arkeoloji Ana Bilim Dalı Arkeoloji tezli yüksek lisans  programına  başvuracak adayların Arkeoloji, Prehistorya (Tarih Öncesi Arkeolojisi), Protohistorya  ve Önasya Arkeolojisi ile Klasik Arkeoloji bölümlerinden  mezunu  olmaları gerekir.

 

 • Kadın Çalışmaları   Ana Bilim Dalı

 

 • II. Öğretim Tezli Yüksek Lisans ve II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans başvuracak adayların Üniversitelerin 4  yıllık lisans programı mezunu olmaları gerekir.

 

 • Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Ana Bilim Dalı

 

 • Tezli Yüksek Lisans programına başvuracak adayların İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Fakültesi, İşletme Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi ve Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu  olmaları gerekir.
 • I. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans başvuracak adayların Üniversitelerin 4  yıllık lisans programı mezunu olmaları gerekir.

 

 

 • Müzik Bilimleri Ana Bilim Dalı

 

 • Tezli Yüksek Lisans programına başvuracak adayların Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı, Devlet Konservatuvarları, Müzik Bölümleri veya ilgili benzer bölümlerden mezun olmaları gerekir.

 

ÖZEL DURUMLAR

 • II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans programlarının açılabilmesi için yeterli müracaat olmaması durumunda Enstitü, ilgili programın açılmamasına karar verebilir.

 

 • Tezsiz II. Öğretim ve Tezli II.Öğretim yüksek lisans programının öğrenci katkı payı tutarı ders başına 504 TL’dir.  Toplam 5.040 TL. (Tezsiz Programlar 10 ders, dönem projesi) (tezli programlar 7 ders,Seminer,Tez, Uzmanlık Alanından)oluşur.

 

 • İşletme Uzaktan Eğitim Tezsiz yüksek lisans programının öğrenci katkı payı tutarı ders başına 750 TL’dir.  Toplam 7.500 TL.(Tezsiz Programlar 10 ders, dönem projesi)

 

 • LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA KESİN KAYITTA İSTENEN BELGELER
 • Lisans diploması veya çıkış belgesinin aslı ve fotokopisi
 • Lisans not ortalamasını gösterir onaylı transkript aslı ve fotokopisi
 • Yabancı dil yeterliliğini gösteren belge ( Doktora programları için)
 • ALES Puanını gösteren belge (Tezli Yüksek Lisans ve  Doktora programları için)
 • Erkek adaylar için askerlik durum belgesi
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Fotoğraf  (5 adet)
 •  

YABANCI UYRUKLU ADAYLARIN BAŞVURULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

 1. Yabancı uyruklu öğrencilerin başvurularının değerlendirmesi dosya üzerinden yapılarak, programa kabul için yeterli bulunan adaylara kabul yazısı gönderilir.
 2. Yabancı uyruklu öğrenciler başvurularını ilgili Anabilim dallarına  yapacaklardır.

YABANCI UYRUKLU ADAYLARIN SAĞLAMASI GEREKEN DİL KOŞULLARI

 1. Türkçe eğitim yapılan programlara başvuru yapan adayların en az aşağıdaki şartlardan birini sağlamaları gerekir;
 1. TÖMER Türkçe dil sınavından en az 60 puan alması.
 2. Türkçe bildiğini belgelemesi,
 3. Anadilinin Türkçe olduğunu belgelemesi,
 4. Gaziantep Üniversitesi tarafından  ………. 2019 tarihinde yapılacak sınavda başarılı olmaları,
 1. Bilimsel başarı düzeyleri programa kabul için yeterli olan, ancak Türkçe dil şartını sağlayamayan adaylar programa kabul edilir ve bir yıl, dil şartını sağlamak üzere izin verilir. Bu süre içinde dil şartını sağlayan adaylar takip eden dönemde programa kayıt yaptırarak öğrenimlerine devam ederler. Bir yıl içinde dil için gerekli şartları sağlayamayan adayların programla ilişiği kesilir.

Başvuruda İstenen Belgeler

 1. 2 adet Başvuru Formu (Applicatioan Form) ve 2 adet resim.
 2. Transkript (Not Belgesi). (fotokopisi) (Aslı gösterilecek)
 3. Diploma (fotokopisi)(Tanınırlık veya denklik belgesi) (Aslı gösterilecek)
 4. Pasaportun fotokopisi
 5. Yabancı Dil Belgesi(Doktora Programına Başvuracak Adaylar)

 

LİSANSÜSTÜ KONTENJANLAR

           

İŞLETME ABD

T.C uyruklu

Yabancı Uyruklu

Bilim Dalları

TSYL

TYL

Doktora

TSYL

TYL

Doktora

İşletme

100

20

5

5

5

5

İngilizce İşletme

 

5

 

 

5

 

Yatay Geçiş

5

5

5

 

 

 

Uzaktan Eğitim

50

 

 

 

 

 

İKTİSAT ABD

T.C uyruklu

Yabancı Uyruklu

Bilim Dalları

TSYL

TYL

Doktora

TSYL

TYL

Doktora

İktisat

 

15

10

 

1

1

Yatay Geçiş

 

 

 

 

 

 

ARKEOLJİ ABD

T.C uyruklu

Yabancı Uyruklu

Bilim Dalları

TSYL

TYL

Doktora

TSYL

TYL

Doktora

Arkeoloji

 

10

 

 

 

 

Yatay Geçiş

 

1

 

 

 

 

TARİH ABD

T.C uyruklu

Yabancı Uyruklu

Bilim Dalları

TSYL

TYL

Doktora

TSYL

TYL

Doktora

Yakınçağ Tarihi

 

6

3

 

2

2

Yatay Geçiş

 

 

 

 

 

 

Yeniçağ Tarihi

 

4

2

 

1

1

Eskiçağ Tarihi

 

3

1

 

2

 

Yatay Geçiş

 

 

 

 

 

 

T.C Tarihi

 

4

1

 

1

 

Genel Türk Tarihi

 

2

1

 

 

 

Yatay Geçiş

 

 

 

 

 

 

Ortaçağ Tarihi

 

3

 

 

 

 

Tarih

 

 

 

 

 

 

 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ABD

T.C uyruklu

Yabancı Uyruklu

Bilim Dalları

TSYL

TYL

Doktora

TSYL

TYL

Doktora

Yeni Türk Edebiyatı

 

6

 

 

 

 

Yeni Türk Dili

 

3

3

 

1

1

Eski Türk Dili

 

3

3

 

 

 

Türk Halk Edebiyatı

 

6

3

 

          3

 

Türk Halk Bilimi

 

4

 

 

 

 

Eski Türk Edebiyatı

 

6

      3

 

 

 

Türk Dili ve Ed.

30

 

 

 

 

 

Uluslararası Ticaret Ve Lojistik ABD

T.C uyruklu

Yabancı Uyruklu

Bilim Dalları

TSYL

TYL

Doktora

TSYL

TYL

Doktora

Ulus.Ticaret Ve Lojistik

100

    5

5

 

        1

 

 Güvenlik Stratejileri ve Yönetimi ABD

T.C uyruklu

Yabancı Uyruklu

Bilim Dalları

TSYL

TYL

Doktora

TSYL

TYL

Doktora

Güvenlik Stratejileri ve Yönetimi

 

10

 

 

        2

 

İngiliz Dili ve Edebiyatı ABD

T.C uyruklu

Yabancı Uyruklu

Bilim Dalları

TSYL

TYL

Doktora

TSYL

TYL

Doktora

İngiliz Dili ve Edebiyatı

 

     7

 

 

        

 

Temel İslam Bilimleri

ABD

T.C uyruklu

Yabancı Uyruklu

Bilim Dalları

TSYL

TYL

Doktora

TSYL

TYL

Doktora

İslam Mezhep. Tarihi

 

2

1

 

 

 

(Yatay Geçiş)

 

1

 

 

 

 

Tasavvuf Tarihi

 

3

 

 

         1

 

(Yatay Geçiş)

 

 

 

 

         1

 

Hadis

 

3

1

 

 

 

(Yatay Geçiş)

 

1

1

 

 

 

İslam Hukuku

 

4

2

 

2

 

Yatay Geçiş

 

1

 

 

 

 

Arap Dili ve Belegatı

 

3

2

 

1

1

(Yatay Geçiş)

 

1

1

 

 

 

Tefsir

 

4

 

 

 

 

(Yatay Geçiş)

 

 

 

 

 

 

Kelam

 

5

3

 

1

1

(Yatay Geçiş)

 

1

1

 

 

 

Ekonomi Hukuku ABD

T.C uyruklu

Yabancı Uyruklu

Bilim Dalları

TSYL

TYL

Doktora

TSYL

TYL

Doktora

Ekonomi Hukuku

40

 

 

 

        

 

Yatay Geçiş (Tezsiz prog.Tezli Prog.geçiş)

 

      10

 

 

 

 

Kamu Hukuku ABD

T.C uyruklu

Yabancı Uyruklu

Bilim Dalları

TSYL

TYL

Doktora

TSYL

TYL

Doktora

Kamu Hukuku

 

  10

8

 

        2

2

Yatay Geçiş

 

 

 

 

 

 

Gastronomi ve Mutfak Sanatları ABD

T.C uyruklu

Yabancı Uyruklu

Bilim Dalları

TSYL

TYL

Doktora

TSYL

TYL

Doktora

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

 

  12

 

 

        

 

Yatay Geçiş

 

 

 

 

 

 

Turizm İşletmeciliği ABD

T.C uyruklu

Yabancı Uyruklu

Bilim Dalları

TSYL

TYL

Doktora

TSYL

TYL

Doktora

Turizm İşletmeciliği

 

     17

 

 

        1

 

Yatay Geçiş

 

    3

 

 

 

 

 İletişim ve Toplumsal Dönüşüm ABD

T.C uyruklu

Yabancı Uyruklu

Bilim Dalları

TSYL

TYL

Doktora

TSYL

TYL

Doktora

İletişim ve Toplumsal Dönüşüm  Tezli I. Öğretim

 

     8

 

 

        1

 

İletişim ve Toplumsal Dönüşüm  Tezli II. Öğretim

 

    10

 

 

 

 

 Kent Çalışmaları ABD

T.C uyruklu

Yabancı Uyruklu

Bilim Dalları

TSYL

TYL

Doktora

TSYL

TYL

Doktora

Kent Çalışmaları Tezli I. Öğretim

 

   8

 

 

        

 

Yatay Geçiş

 

   1

 

 

     

 

Kent Çalışmaları Tezsiz II. Öğretim

 

 

 

 

 

 

Yatay Geçiş

 

 

 

 

 

 

Kadın Çalışmaları ABD

T.C uyruklu

Yabancı Uyruklu

Bilim Dalları

TSYL

TYL

Doktora

TSYL

TYL

Doktora

Kadın Çalışmaları Tezli II.Öğretim

 

  10

 

 

        1

 

Kadın Çalışmaları Tezsiz II. Öğretim

5

 

 

 

 

 

Yatay Geçiş

 

    1

 

 

 

 

 Sosyoloji ABD

T.C uyruklu

Yabancı Uyruklu

Bilim Dalları

TSYL

TYL

Doktora

TSYL

TYL

Doktora

Sosyoloji

 

     10

 

 

        2

 

Yatay Geçiş

 

 

 

 

 

 

Sağlık Kurumları İşletmeciliği ABD

T.C uyruklu

Yabancı Uyruklu

Bilim Dalları

TSYL

TYL

Doktora

TSYL

TYL

Doktora

Sağlık Kurumları İşletmeciliği

30

 

 

 

        

 

Yatay Geçiş

 

 

 

 

 

 

İş Sağlığı ve Güvenliği ABD

T.C uyruklu

Yabancı Uyruklu

Bilim Dalları

TSYL

TYL

Doktora

TSYL

TYL

Doktora

İş Sağlığı ve Güvenliği

75

 

 

 

        

 

Yatay Geçiş

 

 

 

 

 

 

Kamu Yönetimi ABD

T.C uyruklu

Yabancı Uyruklu

Bilim Dalları

TSYL

TYL

Doktora

TSYL

TYL

Doktora

Kamu Yön.ve Siyaset Bil.Tezli

 

    10

 

 

        5

 

Kamu Yön.ve Siyaset Bil.Tezsiz I.öğretim

20

 

 

 

 

 

Yatay Geçiş

 

    

 

 

 

 

Müzik Bilimleri ABD

T.C uyruklu

Yabancı Uyruklu

Bilim Dalları

TSYL

TYL

Doktora

TSYL

TYL

Doktora

Müzik Bilimleri

 

      8

 

 

        

 

Yatay Geçiş

 

 

 

 

 

 

Uluslararası Ticaret Ve Paz. ABD

T.C uyruklu

Yabancı Uyruklu

Bilim Dalları

TSYL

TYL

Doktora

TSYL

TYL

Doktora

Ulus.Ticaret Ve Paz.

100